Ale nan kontni
 • Sant la se ouvè soti nan Lendi-Vandredi 9 a.m.- 4 P.M. pou ijans ak randevou SÈLMAN. • Sant la se ouvè lendi jiska vandredi soti nan 9 a.m. 4 P.M. SOLO pou ijans ak randevou. • Ou ka jwenn repons a kesyon moun poze souvan konsènan Covid-19 isit la.
 • COVID-19 Egzanpsyon Volontè ak Règleman - Opòtinite sou plas

  Mèsi pou ofri volontè nan Building One Community (B1C)!

  Si ou se PA ankò anrejistre avèk nou kòm yon volontè, tanpri soumèt enskripsyon ou isit la.

  Pandan tan sa a san parèy, nou ap pran prekosyon sekirite ekstrèm pou nenpòt ki opòtinite sou plas. Nou ap swiv tout direktiv CDC pou anplwaye ak volontè nan etablisman nou an. Tout anplwaye nou yo pral mete mask feminen epi orè nou an te repati pou pèmèt yon kantite limite nan moun nan sant la nan nenpòt ki lè. Tanperati ou pral pran sou arive pou chanjman ou. Tanpri, pa vini bonè epi pote pwòp mask feminen ou (yon sèl ka bay si sa nesesè).

  Si ou pa santi w konfòtab volontè sou plas, ou ka toujou kontinye sèvi kòm volontè adistans! Tanpri imèl volontè@building1community.org pou plis enfòmasyon.

  Ou ka sèvi kòm volontè nan etablisman fizik nou si:

  • Ou an sante epi ou pa montre okenn siy maladi ki gen ladan lafyèv, tous, sere nan pwatrin.
  • Nenpòt nan manm fanmi ou oswa moun ou te an kontak avèk yo an sante epi yo pa montre okenn siy maladi oswa yo te teste pou koronaviris la.
  • Ou pa te vwayaje nan yon kote ki cho COVD-19 nan 14 jou ki sot pase yo. Tanpri ale LA pou dènye enfòmasyon sou plas cho.
  • Ou menm oswa yon manm fanmi k ap viv avèk ou pa travay nan yon lopital oswa lòt etablisman ki gen yon gwo pousantaj ekspoze a koronaviris la.
  • Ou gen omwen 16 an.

  Si ou kontra COVID-19, ou ka bezwen entène lopital, swen entansif, oswa yon vantilasyon pou ede ou respire. Konsekans posib alontèm gen ladan andikap pèmanan e menm lanmò.

  Si ou gen 65 an oswa plis ak / oswa ou gen yon kondisyon sante kwonik, ki gen ladan, men pa limite a maladi poumon kwonik, maladi kè, dyabèt, kansè oswa yon sistèm iminitè febli, yo konsidere ou kòm nan pi gwo risk pou maladi grav akòz COVID-19. Tanpri ale sou sit entènèt CDC la LA pou aprann plis sou risk yo.

  Covid-19 egzansyon volontè

  Kesyon yo poze souvan

  Pa antre nan volontè epi kontakte Margarita Zimmerman, Manadjè Volontè B1C a, imedyatman nan [email protected].

  Nou pral:·

  • Fèmen sit la imedyatman epi byen dezenfekte.
  • Notifye tout volontè yo ak anplwaye yo pa telefòn ak / oswa imèl ke yo ka te ekspoze. ·
  • B1C ap kenbe konfidansyèl non nenpòt moun ki teste pozitif pou COVID-19, nan respekte lwa federal sou vi prive sante
  • Anplwaye ap travay adistans chak fwa sa posib epi lè l sèvi avèk yon orè repati lè vini nan biwo a.
  • Estasyon sanitè san manyen yo mete nan tout bilding lan.
  • Sit nou yo byen netwaye chak jou. ·
  • Zòn manyen segondè yo (egzanp, twalèt, pòt, enprimant, ak fotokopi) yo netwaye pi souvan. ·
  • Tout moun bezwen kenbe yon distans 6 pye ak lòt moun, ki gen ladan lòt volontè, patisipan yo, ak anplwaye yo.
  • Mete yon mask feminen sou nen ou ak bouch ou toutan. ·
  • Lave men ou souvan, tankou nan kòmansman ak nan fen opòtinite volontè ou.

  Mèsi pou sipò ou!

  Sekirite volontè nou yo, patisipan yo, ak anplwaye yo se priyorite # 1 nou an.

  Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

  Kenbe kontak:

  Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

  EnglishEspañolFrançaisKreyòl ayisyen
  Scroll nan tèt