Ale nan kontni

Prezidan/CEO Stamford Health (opinyon): Lavni swen sante nan peyizaj apre pandemi

Kathleen Silard

The Darien Times

Pandan n ap antre nan faz endemik COVID-19 la, li enpòtan pou nou kontinye evalye sistèm swen sante nou an kounye a. Nou bezwen evolye epi detèmine ki jan nou ka pi byen abòde defi sante k ap kontinye ak nouvo nan peyi sa a - ki gen ladan kriz sante mantal - pandan n ap apwofondi lyen ak kominote nou yo, sipòte doktè nou yo, epi asire pi bon rezilta posib pou tout pasyan yo.

Li lè pou nou reimajine wòl Lopital la

COVID-19 gen yon enpak disproporsyonel sou granmoun aje yo ak kominote koulè yo, epi lopital yo gen yon wòl enpòtan pou jwe nan abòde pwoblèm sistemik ki te kreye disparite sa a. Ansanm ak doktè nou yo, misyon nou se yon poto kominote, asire byennèt kominote nou an andedan ak deyò miray nou yo. Apwòch sa a - ki pouse misyon yon lopital pi lwen pase pasyan li yo - se pa san defi li yo, men li rezilta nan rezilta sante amelyore pou moun ki gen tout orijin.

Stamford Hospital se yon lopital rezo sekirite, sa vle di nou sèvi yon kominote sosyo-ekonomik divès. An 2021, nou te bay anviwon $94 milyon nan swen san konpansasyon pou kominote nou an. Pou konstwi konfyans ak gwoup ki pa gen desèvi nan pi gwo zòn Stamford, nou travay ak patnè tankou Vita Health and Wellness Initiative, yon kolaborasyon ki angaje nan ede manm ki pi vilnerab Stamford yo, ansanm ak Charter Oak Communities, NAACP, Building One Community, Americares. , Family Centers, Optimus, CHC, ak lòt moun. Pandan pandemi an, nou te lanse pwogram ak patnè kominotè nou yo pou abòde de nan pi gwo defi ki te parèt pandan pandemi an: ogmante tès anvan vaksen an te dewoule epi pran vaksen yo lè yo te apwouve yo.

Travayè sante kominotè nou yo atravè Vita te kòmanse anvan pandemi an epi yo pral kontinye byen lontan apre. Nou kwè fòtman ke pran yon apwòch kominote ki baze sou swen se santral nan tou de wòl prezan ak nan lavni nan lopital.

Nou bezwen abòde kriz sante mantal la

Kòm kay moun parèt kòm yon lòt kote pou swen, gen yon opòtinite pou redefini sèvis sante mantal. Konsènan youn-nan-kat Ameriken soufri maladi mantal chak ane, epi nou konnen nan men nou an Evalyasyon Bezwen Sante Kominote ke se yon pwoblèm nan pwòp kominote nou an, men yon seri baryè finansye, kiltirèl ak sosyal anpeche moun chèche tretman yo bezwen an.

Scroll nan tèt